Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Thắng
Ngày gửi: 07h:50' 07-12-2009
Dung lượng: 601.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Thao giảng
Năm học 2009 - 2010
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo đến dự tiết học của lớp 7B
Đồ thị hàm số y = ax(a = 0)
Kiểm tra bài cũ:

Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:

a,Viết tập hợp { (x;y) } các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên;
b, Đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên lên hệ trục toạ độ Oxy.
Kiểm tra bài cũ:

a) Ta có: {(-2;3) , (-1;2) , (0;-1) , (0,5;1) , (1,5;-2) }
b) §¸nh dÊu c¸c ®iÓm:
x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
(-2;3), (-1;2), (0;-1), (0,5;1), (1,5;-2)
M
N
Q
P
R
---------------------
-------------
-------------
------
M
N
P
0,5
------
---
Q
1,5
------------
----------
R
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
?1
Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:

x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
---------------------
-------------
-------------
------
M
N
P
0,5
------
---
Q
1,5
------------
----------
R
*Khái niệm:
Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.
*Cách vẽ:
+) LiÖt kª c¸c cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng cña x vµ y x¸c ®Þnh trªn hµm sè.
+) VÏ hÖ trôc to¹ ®é Oxy.
+) §¸nh dÊu c¸c ®iÓm cã to¹ ®é lµ c¸c cÆp sè ®ã lªn hÖ trôc to¹ ®é.
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
?2
Cho hàm số y=2x
a) Viết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2;
c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không?
b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy;
Ta có:
Năm cặp số: (-2;-4), (-1;-2), (0;0), (1;2), (2;4)
x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
-------------
---------
----
---------------------------
------------------
-------------------------
-------------
-------
y=2x
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
?3
Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a=0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?
?4
Xét hàm số y = 0,5x
a) Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.
b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?
x
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
-------------
---------
----
---------------------------
------------------
-------------------------
-------------
-------
y=2x
y=ax
y=ax
y=ax
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
x
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
?4
Xét hàm số y = 0,5x
a) Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.
b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?
Giải
Cho x=2 ta được y=1 => A(2 ; 1)
----------------
-------
A
y = 0,5x
y
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
x
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
4
-3
-4
y=ax
Qua ?3 và ?4 em hãy nêu cách vẽ
đồ thị của hàm số y=ax(a=0) ?
y
Nhận xét:
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ
cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị
khác điểm gốc O.
Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0
và tìm giá trị tương của y.
Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
-------------
------------
x0
y0
A
y=ax
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Nhận xét:
Ví dụ:
Vẽ đồ thị của hàm số y = -1,5x
Giải:
Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.
Với x = -2 thì y =
3
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
-3
y
x
=> A(-2 ; 3)
---------------
---------------------
A
y = -1,5x
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ
cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị
khác điểm gốc O.
Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0
và tìm giá trị tương của y.
Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
3) Vận dụng
Bài39(SGK): Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị các hàm số sau:
a) y = x b) y = 3x
c) y = -2x d) y = -x
? Đồ thị của các hàm số đó nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy
y
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
-3
x
y=x
y=3x
y=-x
y=-2x
I
II
III
IV
I vµ III
I vµ III
II vµ IV
II vµ IV
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Nhận xét:
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ
cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị
khác điểm gốc O.
Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0
và tìm giá trị tương của y.
Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
3) Vận dụng
Bài40(SGK):
O
-1
2
1
2
1
-2
-1
-2
3
-3
x
y
I
II
III
IV
a > 0
a < 0
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Nhận xét:
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ
cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị
khác điểm gốc O.
Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0
và tìm giá trị tương của y.
Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
Kết luận:
Tiết33:
Đồ thị hàm số y=ax(a=0)
1) Đồ thị của hàm số là gì?
2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)
3) Vận dụng
Hướng dẫn về nhà:
+) N¾m v÷ng kh¸i niÖm vÒ ®å thÞ cña hµm sè
+) N¾m ch¾c c¸ch vÏ ®å thÞ cña hµm sè y=ax(a=0) ®Ó vÏ mét c¸ch thµnh th¹o
+) Làm bài tập 41,42,43,44,45(SGK)
Kết luận:
Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Nhận xét:
Vì đồ thị của hàm số y=ax là một
đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ
cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị
khác điểm gốc O.
Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0
và tìm giá trị tương của y.
Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.
Tiết học kết thúc
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo đã dự tiết học Toán7 hôm nay
 
Gửi ý kiến